Przejdź do treści

A ŁĄCZY NAS JEZUS…

autorzy: redaktor an. Natalia Kusiak
redaktor naczelny an. Karolina Kopacz

Pamiątka ofiary Jezusa Chrystusa w różnych
odłamach chrześcijaństwa

„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!”
2 Kor 13,13

Jezus będąc na Ziemi ustanowił jeden Kościół. Niestety na przestrzeni wieków doszło do rozłamu między wiernymi. Powstało wiele odłamów chrześcijaństwa i każdy z nich wykształcił charakterystyczne dla siebie cechy. Warto jednak pamiętać o tym, co najważniejsze –  łączy nas miłość do Boga i wiara w odkupienie, którego dokonał dla nas na krzyżu Jezus Chrystus.

Jak wiecie, głównym tematem wiosennego wydania Amicusa jest Ostatnia Wieczerza. Była to zapowiedź ofiary Jezusa Chrystusa, jaką złożył za swój Kościół na krzyżu. W każdym odłamie chrześcijaństwa inaczej obchodzona jest pamiątka wydarzeń z Wieczernika. Poniżej przedstawiamy Wam krótką charakterystykę poglądów niektórych odłamów chrześcijaństwa na Eucharystię.

KATOLICYZM

W wierze katolickiej Eucharystia jest centralnym punktem życia religijnego. Bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa dokonuje się na każdej Mszy Świętej. Zachodzi rzeczywista przemiana substancji chleba (hostii) i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Nazywamy to transsubstancjacją. Komunia święta urzeczywistnia zjednoczenie z Bogiem i jedność Ludu Bożego. Jest pamiątką męki i zmartwychwstania Jezusa, a także dziękczynieniem składanym Bogu i niezmiennym symbolem miłości.

PRAWOSŁAWIE

Eucharystia nazywana w Kościele prawosławnym Boską Liturgią czy św. Pryczastią jest centralnym sakramentem Kościoła. To pamiątka śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jest dla nich wyrazem jedności z Chrystusem i bliźnim oraz znakiem Nowego Przymierza. W Kościele prawosławnym do pierwszej Pryczastii przynoszone jest dziecko po chrzcie świętym. Wierzą w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Ciało i Krew Pańską spożywają z tego samego kielicha, w którym są umieszczone na specjalnej łyżeczce. Po przystąpieniu do Sakramentu popijają wodę ze wspólnych filiżanek by nie pozostawić w ustach Świętych Darów. Następnie spożywają także mniejsze kawałki chleba eucharystycznego – prosfory. Wierni prawosławni wierzą, że przyjęcie Komunii w cerkwi przez osobę z innego wyznania oznacza jej przejście na prawosławie.

KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH W DNIACH OSTATNICH

W tym Kościele komunię określa się słowem Sakrament. Wierni przyjmują go podczas cotygodniowych niedzielnych nabożeństw. Wierzą, że są to symbole ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Przyjęcie komunii jest odnowieniem przymierza z Bogiem zawartego podczas chrztu. Do odmiany życia i serca nie wystarczy jednak samo przyjęcie Sakramentu. Trzeba by wierny był  skruszony i pokorny by komunia miała realny wpływ na jego życie i wiarę. Jest symbolem procesu nawrócenia i działania Chrystusa. Dokonanego przez niego dzieła odkupienia. Do sakramentu używają chleba i wody, a po pobłogosławieniu jest on roznoszony po Kościele, podczas gdy wierni siedzą na swoich miejscach.

ŚWIADKOWIE JEHOWY

Świadkowie Jehowy obchodzą pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa 14 dnia miesiąca Nisan. Dzień ten jest wyliczany ze starożytnego żydowskiego kalendarza. Wtedy przaśny chleb (bez zakwasu i innych dodatków) i czerwone wino stają się symbolami Ciała i Krwi Jezusa. Przyjmują je jednak tylko bardzo nieliczni z zebranych, którzy należą według świadków Jehowy do ludzi wybranych i namaszczonych. Wierzą, że są to osoby należące do 144 000 tysięcy, którzy będą panować w niebie razem z Jezusem. Oni spożywają symbole Ciała i Krwi pańskiej, gdyż jest to dla nich warunkiem wiecznego życia w niebie. Reszta wiernych obecna na Pamiątce przekazuje sobie tylko symbole z rąk do rąk. Ci mają nadzieję na wieczne życie na ziemi. Na koniec spotkania wszyscy razem składają dzięki Jezusowi za ofiarę, którą złożył w ich imieniu.

PROTESTANTYZM

Wszystkie odłamy protestantyzmu mają podobną opinię na temat Eucharystii. Uznają ją za sakrament, ale ma dla nich jedynie wymiar symboliczny. Elementem wspólnym jest dla tych odłamów jest przyjmowanie komunii zawsze pod dwiema postaciami. Co ciekawe, każdy z nich ma jednak charakterystyczne dla siebie poglądy na temat Komunii Świętej. Nie różnią się one diametralnie, ale różnice te są widoczne. Dlatego poniżej możecie przeczytać o różnicach w poszczególnych odłamach protestantyzmu.

LUTERANIZM

Luteranie wierzą w konsubstancjację. Oznacza to, że podczas Eucharystii przyjmują ciało i krew Chrystusa, ale chleb i wino nie ulegają przemianie. Nie próbują wyjaśniać, w jaki sposób Jezus jest w nich obecny. Wierzą w to i radują się Jego obecnością w tym sakramencie.
Wierni mają dość dużą swobodę w przyjmowaniu tego sakramentu. Częstotliwość przyjmowania zależy bowiem od kościoła, do którego uczęszczają. Hostia to zazwyczaj cienki, niekwaszony wafelek, ale można również użyć wafli na zakwasie lub chleba. Wino podawane jest we wspólnym lub indywidualnym kielichu.

ANGLIKANIZM

Anglikanie uznają, że to co dzieje się podczas komunii jest rzeczywiste – zapewnia to Bóg. Ich postrzeganie Eucharystii można określić słowami, że Bóg jest prawdziwie obecny w chlebie i winie. Jest jednak tajemnicą w jaki sposób Bóg tego dokonuje. Wierni mają przystępować do tego sakramentu w wierze, że Chrystus poprzez chleb i wino daje się swojemu ludowi, co jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Komunię zawsze przyjmują pod dwoma postaciami – używają do tego wina i chleba lub opłatka.

METODYZM

Metodyści proszą podczas Mszy Świętej Ducha Świętego o sprawienie, by chleb i wino stały się ciałem i krwią Chrystusa, a poprzez to, aby oni stali się dla świata Ciałem Chrystusa odkupionym Jego Krwią. Wierzą, że Bóg odpowiada „tak” na tę modlitwę, a Duch Święty wypełnia ich prośbę.
Ważne dla metodystów jest to, że nie przyjmują oni komunii, ale otrzymują ją. Zamiast wina używają soku winogronowego. Spożywają zwykły chleb. Mogą spożyć osobno Ciało i Krew, jak również zamoczyć chleb w soku winogronowym.

EWANGELIKALIZM

Ewangelikalnych cechuje tzw. minimalizm sakramentalny. Wynika on z dużego akcentowania w ich wyznaniu Słowa Bożego w życiu Kościoła. Zazwyczaj przyjmują Komunię Świętą w jedną niedzielę miesiąca pod dwiema postaciami. Wierni wierzą, że Chrystus jest obecny w przyjmowanym chlebie i winie, ale jedynie w momencie przyjęcia ich przez wiernego. Używają hostii i wina.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO – REFORMOWANY

Eucharystia to dla nich sakrament duchowo odżywiający wspólnotę. Dzięki niemu wierni wzmacniają swoją jedność z Chrystusem. Dla wyznawców tego Kościoła ważna jest forma przyjmowania Chrystusa. Zazwyczaj jest to zbieranie się wokół Stołu Pańskiego, na znak przymierza z Bogiem. Wspólnotą piją wino i dzielą się chlebem. Wyznania reformowane nauczają, że ciało i krew Chrystusa są rzeczywiście obecne w chlebie i winie, jednak w sposób duchowy, a nie fizyczny. Nazywane jest to prawdziwą obecnością mistyczną. Używają hostii i wina.

BAPTYZM

Baptyści, co wyróżnia ich na tle innych protestantów, nie uznają komunii za sakrament. Jest ona postrzegana jako obrzęd. Jako, iż wierzą oni w kapłaństwo wszystkich wierzących, każdy może służyć sobie nawzajem komunią. Komunia dzieli się jednak na otwartą i zamkniętą. Komunia otwarta oznacza, że stół eucharystyczny dostępny jest dla każdego obecnego podczas Wieczerzy Pańskiej. Natomiast komunia zamknięta umożliwia przyjęcie ciała i krwi Chrystusa jedynie przez wierzących lub członków tego kościoła, w zależności od praktyki danego zgromadzenia.
Baptyści zazwyczaj używają soku winogronowego oraz chleba.

PREZBITERIANIZM

Prezbiterianie wierzą, że sakramenty są widzialnymi znakami obietnic Chrystusa zawartych w Ewangelii.
Nie uznają, że chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa. Służą one przekazaniu łaski Bożej tym, którzy przyjmują je z wiarą. Prezbiterianie przystępujący do Wieczerzy Pańskiej przyjmują Chrystusa za sprawą Ducha Świętego, dzięki któremu przyjmując chleb i wino, przez wiarę przyjmują ciało i krew Chrystusa. Prezbiterianie praktykują komunię otwartą. Chleb musi być w postaci bochenka, gdyż symbolizuje on pełnię Bożej miłości. Używają wina, które jest spożywane z kielicha wspólnego lub pojedynczego.

PENTEKOSTALIZM

W Polsce wyznawców tej wiary nazywamy zielonoświątkowcami. Komunia jest dla nich rytualnym posiłkiem, a nie sakramentem, złożonym z chleba i wina. Wierzą, że komunia jest symboliczna i ma służyć przede wszystkim przypominaniu wiernym o ofierze złożonej za nich przez Chrystusa. Obecność Chrystusa jest uznawana za rzeczywistą, ale duchową, nie materialną.Bardzo ważne jest dla nich, by przed przyjęciem komunii podziękować Bogu – za swoje życie i przebaczenie grzechów. Częstotliwość komunii jest zależna od poszczególnych kościołów, a do jej udzielania zielonoświątkowcy używają chleba oraz bezalkoholowego wina lub soku winogronowego.

Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym artykule skłoniła Was do refleksji nie tylko nad istotą samej Eucharystii, ale także nad Waszym przeżywaniem jej tajemnicy.
Poszukiwanie prawdy jest zadaniem każdego chrześcijanina, a otwartość umysłu może prowadzić nas do pogłębienia naszej relacji z Chrystusem.

Zapraszamy do wspólnej dyskusji na: @redakcja.amicus@gmail.com.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.